Prat mesòfil

Abans d’arribar a la Font de l’Home Mort el camí atravessa una zona de prats amb un pendent força destacable. La orientació més aviat nord d’aquest vessant, així com la posició topogràfica deprimida, afavoreixen la preservació de la capa de neu durant més temps. L’ambient és més fresc i humit.
El prat presenta un estrat herbaci dens i divers, ric en espècies exigents pel que fa a les condicions d’humitat. Són prats dominats per hemicriptòfits. És a dir, espècies que renoven la part aèria anualment. Durant l’època desfavorable els borrons queden a nivell del sòl, sovint mig tapats per l’humus i les restes orgàniques en descomposició.

Diverses espècies de gramínies (Festuca sp, Briza minor, Anthoxanthum odoratum, Phleum sp, Deschampsia flexuosa, etc) i ciperàcies (Luzula sp, Carex caryophyllea, …) generen la capa de gespa continua.

Obrint-se pas entre les tofes de gramínies hi creixen altres hemicriptòfits diversos. L’aspecte dels prats va variant al llarg del període favorable a mesura que es van produïnt les florides successives de les diferents espècies (Gentiana, Androsace, Saxifraga, Bupleurum, Scabiosa, Pedicularis, Galium, Vicia, Primula, Eryngium, Lotus, Anthyllis, Achillea, Ranunculus, Trifolium, Polygala, etc)

En aquests prats també hi creixen algunes espècies geòfites, com ara la orquidàcia Nigritella nigra (actualment Gymnadenia) i Helleborus viridis. . També hi trobem Rhinanthus pumilus, un teròfit hemiparàsit de la família de les orobancàcies. Diem que es tracta d’un teròfit perquè durant l’hivern de la planta només en queden les llavors enterrades i hemiparàsita perquè realitza en part la fotosíntesi però també presenta unes arrels transformades que li permeten absorvir l’aigua i els nutrients d’altres plantes veïnes.

Trobem algunes espècies arbustives baixes, com ara Calluna vulgaris, Thymus serpyllum, Helianthemum nummularium, Chamaespartium saggitale Són camèfits, amb la part aèria visible tot l’any i les gemmes per sota dels 50cm.
La disminució de la pressió de pastura genera un avenç progressiu de les espècies arbustives, sovint recloses als marges dels prats o als llocs d’accés més complicat.

Dates d’observació 24-06-2015, 19-07-2015