Vegetació de ribera

El Gr-170 creua el Barranc de Quadrós just per sota la Torre de Vallferosa. En aquest punt hi observem un bosc de ribera dens amb un estrat arbori format bàsicament per Fraxinus angustifolia i Ulmus minor.
Als marges de la riera la vegetació s’ordena formant franges estretes en base al gradient d’humitat. Així doncs, de l’exterior cap a l’interior del curs d’aigua la vegetació s’estructura de la següent manera:
Als talussos humits de les vores hi creixen les bardisses amb Rubus, Prunus spinosa, Sambucus nigra… A les vores intermitentment inundades hi trobem diverses espècies herbàcies higròfites: Mentha, Ranunculus bulbosus, Equisetum, Scirpus holoschoenus, Juncus, Phragmites australis
Ja a dins del curs d’aigua hi creix la crucífera helòfita (semi-submergida) Rorippa nasturtium-aquaticum.
La presència de basses d’aigua estancada permet la presència d’espècies hidròfites (submergides) com ara Potamogeton. Les fulles floten sobre la làmina d’aigua formant una catifa verda.