Bosc de ribera

En aquest tram el llit de la riera s’eixampla i les sorgencies generen un minim cabal permanent. L’estrat arbori esta format per diverses espècies caducifolies com ara Acer campestre, Tilia, Fraxinus angustifolia, Populus tremula, Corylus avellana, Salix… L’estrat herbaci es ric en geòfits algus dels quals completen el seu cicle vital abans que els caducifolis treguin la fulla. Helleborus viridis, Primula veris, Symphytum tuberosum, Ranunculus ficaria, Lilium martagon, Anemone nemorosa.