Pineda de pi negre amb avet

Aproximadament a partir dels 1600 metres comença a aparèixer el pi negre, sobretot als vessants més clarament orientats cap al nord. En aquest punt la pista travessa un vessant orientat cap al nord-oest recobert per una pineda de pi negre amb avets.
L’estrat arbori està dominat doncs pel pi negre (Pinus mugo), però també hi apareix algun exemplar de pi roig (Pinus sylvestris) i probablements individus híbrids entre les dues espècies de pinàcia. També apareixen alguns exemplars d’avet (Abies alba) així com de moixera (Sorbus aucuparia).
L’estrat arbustiu en aquest punt està clarament dominat pel neret (Rhodondendron ferrugineum) i el nabiu (Vaccinium myrtillus). L’alçada de l’estrat arbustiu dóna una idea de l’alçada mitjana de la coberta de neu hivernal.
La densitat i la continuitat espacial dels estrats arbori i arbustiu deixen poc espai pel desenvolupament d’un estrat herbaci. Així doncs la coberta herbosa és escassa i poc diversa. Algunes de les espècies que s’hi observen són: Prenanthes purpurea, Anthoxantum odoratum, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa, Lotus corniculatus, Hieracium, Campanula rotundifolia, Luzula nivea, Antennaria dioica, Prunella, Melampyrum pratense,…