Avetosa

Els vessants fondos i escarpats del Torrent de Pi per sobre de la Font de l’Agre està recoberts per una avetosa madura, amb alguns avets de dimensions notables.
L’estrat arbori és alt (més de 30 metres) i està constituït bàsicament per avet (Abies alba). Tot i que de manera puntual i fent un estrat arbori més baix hi trobem alguns exemplars de Sorbus aria o bé Corylus avellana.
Les condicions d’humitat i manca de llum fan que l’estrat arbustiu sigui poc divers i força espars. Dominat pel boix (Buxus sempervirens), però on també s’hi fan mates de Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum. Les petites clarianes obertes per la caiguda d’arbres permeten la presència d’espècies de port arbustiu amb major necessitat llumínica com ara Atropa belladona o bé Rubus idaeus.
L’estrat herbaci tot i que discontinu és divers en espècies adaptades a la manca de llum i a les condicions d’humitat. Així doncs hi trobem Poa nemoralis, Aquilegia vulgaris, Oxalis acetosella, Anemone hepatica, Mycelis muralis, Helleborus viridis, Euphorbia amygdaloides, Viola sp, Digitalis lutea. També diverses espècies de falguera com ara Asplenium fontanum, Asplenium trichomanes o Polypodium vulgare.