Balegar

En aquest tram la pista atravessa un vesant rocós plenament orientat cap al sud on hi afloren granits afectats per processos d’erosió glacial.
A la base d’aquests petits cingles granítics hi creix un matollar de bàlec (balegar). Es tracta d’una formació arbustiva alta dominada per Genista balansae pròpia dels vessants termòfils.
L’estrat arbori està constituït per alguns peus isolats de Pinus uncinata.
A l’estrat arbustiu a més de Genista balansae hi trobem Juniperus communis, Rubus idaeus, Rhamnus alpinus així com Rosa sp. També hi ha mates de Thymus serpyllum.
L’estrat herbaci es desenvolupa sobretot als espais que queden entre les mates arbustives i és heterogeni espacialment en funció de les variacions microclimàtiques originades pel microrelleu o la presència d’arbres. Així doncs a l’estrat herbaci hi ha Festuca gautieri, Deschampsia flexuosa, Cirsium vulgare, Carlina acaulis, Molopospermum peloponnesiacum, Laserpitium latifolium, Solidago virgaurea, Stellaria holostea, Potentilla micrantha, Dianthus hyssopifolius, Cruciata glabra, Hieracium sp, Campanula rotundifolia, Silene nutans, Silene rupestris, Linaria repens, Coincya cheiranthos, Euphorbia cyparissias, Hypericum maculatum, Vincetoxicum hirundinaria. La humitat que s’acumula al peu de les roques permet la presència de frondes de Dryopteris filix-mas.
A les escletxes de les roques hi trobem espècies rupícoles ben adaptades a aquests ambients restrictius com ara les falgueres Asplenium trichomanes i Asplenium septentrionale. Altres espècies característiques d’aquesta ambients presents són Sempervivum tectorum, Sedum hirsutum, Saxifraga paniculata, Minuartia sp