Alzinar

En aquesta vall de les gorges de Montdony per sota dels 700 metres hi domina l’alzinar a excepció de les fondalades i els vessants més ombrívols. Després de Montalbà el corriol s’enfila pel vessant esquerra del Riu de Montdony. En aquest punt hi trobem un alzinar de muntanya. Diem de muntanya perquè ja a la zona de contacte amb la roureda es tracta d’un alzinar sense la presència de les espècies arbustives i herbàcies termòfiles pròpies dels alzinars ubicats a menor altitud
L’estrat arbori doncs està dominat per Quercus ilex amb algun peu de Castanea sativa.
L’estrat arbustiu és molt dens i està format per Ilex aquifolium, Erica, Sarothamnus scoparius i Hedera helix. A l’estrat herbaci hi ha Teucrium scorodonia, Galium pumilum, Hieracium sp així com diverses espècies de gramínia, Festuca sp i Poa nemoralis.
La manca de llum i humitat afavoreixen la presència a l’estrat herbaci de diverses espècies de falguera com ara Asplenium onopteris i Polypodium vulgare.