Matollar

En aquest tros de vessant orientat cap al sud est, just per sota del Coll de Sesbasses està recobert per un matollar compacte que relega les herbàcies a les vores dels camins o les clarianes obertes a la massa arbustiva.
En aquest punt a l’estrat arbustiu alt esta compost d’Ilex aquifolium, Sarothamnus scoparius i Rubus idaeus. També hi ha mates de Calluna vulgaris i Thymus serpyllum.
A l’estrat herbaci fragmentat i únicament present als espais oberts entre les mates hi ha diverses espècies de gramínies Festuca gautieri, Deschampsia flexuosa, Bromus sp, etc.
També hi ha altres espècies herbàcies com ara: Vincetoxicum hirundinaria, Galium pumilum, Pilosella officinarum, Polygala vulgaris, Cruciata glabra, Laserpitium latifolium, Potentilla sp, Viola bubanii, Coincya cheiranthos, Minuartia laricifolia, etc.