Fondal

El sot que queda sota Sant Cebrià dels Alls, constitueix la capçalera del Torrent de Can Bancells.
En aquest punt les condicions d’humitat i temperatura afavoreixen la presència de caducifolis i altres espècies amb majors requeriments d’humitat.
L’estrat arbori dens, esta format per Populus tremula, Prunus avium i algun peu de Quercus ilex.
Per sota d’aquest estrat arbori alt hi ha un segon estrat arbori més baix dominat per Corylus avellana.
A l’estrat arbustiu hi ha Ilex aquifolium, Crataegus monogyna, Rosa sempervirens, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius i diverses espècies de lianes com ara Smilax aspera, Hedera helix i Clematis vitalba.
A l’estrat herbaci hi ha conviuen diverses espècies de falguera com ara Polystichum setiferum, Asplenium adiantum-nigrum amb altres espècies herbàcies com ara Sanicula europaea, Viola sylvestris o Luzula forsteri.