Pineda de pi blanc

El tram de pista abans d’arribar al coll del Corral esta cobert per una pineda de pi blanc. En aquest punt situat aprop del revolt previ al Coll del Corral s’hi fa una pineda de pi blanc sense un sotabosc massa tancat.
L’estrat arbori està dominat per Pinus halepensis, tot i que també hi ha algun peu de Quercus faginea.
A l’estrat arbustiu hi trobem: Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Lonicera etrusca, Sorbus domestica, Genista scorpius, Rubia peregrina, Bupleurum fruticescens, Lavandula sp, Thymelaea tinctoria.
La poca densitat de la capçada arboria afavoreix la presència d’un estrat herbaci continu. Hi trobem espècies camèfites com ara Coronilla minima o Thymus vulgaris. L’aspecte de gespa el proporcionen les seguents espècies herbàcies de caràcter cespitós com ara Brachypodium phoenicoides, Brachypodium retusum, Aphyllantes monspeliensis. Altres espècies herbàcies presents són: Polygala calcarea, Globularia vulgaris, Viola wilkommi, Lotus corniculatus, Biscutella laevigata, Limodorum abortivum.