Avellanosa

Just després de passar l’encreuament que porta a la font del Llum, el sender amb fort pendent es dirigeix cap al tram més encaixat de canal. En aquesta zona, a la base de les grans parets rocoses de la cara nord de Montserrat s’hi desenvolupa una bosquina d’avellaners. Es tracta d’un bosc baix i dens dominat per Corylus avellana. A més d’avellaner hi apareixen també alguns peus de Tilia platyphyllos.
Les condicions microclimàtiques de major humitat i menor temperatura condicionen la vegetació, eliminant pràcticamen totes les espècies més termòfiles, freqüents una mica més avall del mateix vessant.
El sotabosc força dens i impenetrable està dominat per bardisses de Rubus ulmifolius. A l’estrat arbustiu també hi trobem Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus, Coronilla emerus, Daphne laureola, Rubia peregrina.
Degut a la densitat de l’estrat arbustiu, la pedregositat i la inestabilitat dels sòls, l’estrat herbaci és pobre. Hi ha però Viola sylvestris, Anemone hepatica, Asplenium fontanum, Asplenium trichomanes i Carex digitata.