Avellanosa

La part baixa dels vessants de la Riera Major, orientats al nord, estan recoberts per boscos caducifolis mixtos.
En aquest punt al costat de la pista, per sota de Mas Molins, s’hi fa un bosc caducifoli dominat per Corylus avellana i Fraxinus angustifolia. A l’estrat arbori però també hi ha algun peu de Populus sp.
L’estrat arbustiu està constituït per Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Daphne laureola, Hedera helix, Buxus sempervirens

Diverses espècies herbàcies formen un estrat herbaci continu constituït per espècies, camèfites i hemicriptofites, pròpies d’entorns relativament frescos i humits com ara: Lamium flexuosum, Doronicum pardalianches, Geranium robertianum, Geum urbanum, Melica uniflora, Saxifraga granulata, Vicia sepium, Stellaria holostea, Veronica chamaedrys, Helleborus foetidus. També hi apareixen algunes espècies geòfites com ara Symphytum tuberosum o bé Ranunculus ficaria. En aquest punt també hi abunden les herbes ruderals, nitròfiles com ara Chelidonium majus, Urtica dioica, Galium aparine, Conium maculatum, Stellaria media. Les condicions d’humitat afavoreixen la presència de falgueres, com ara Polystichum setiferum