Pineda de pinassa

A l’entorn del refugi de la Font del Teix hi ha una pineda de pinassa (Pinus nigra salzamanii). L’estrat arbori tot i que espars està format per pinasses de grans dimensions que conviuen amb alguna carrasca (Quercus ilex ballota). A les capçades del les pinasses hi creix el vesc (Viscum album)
L’estrat arbustiu, molt esclarissat, està format per Erica arborea, Erica multiflora, Cistus albidus, Phillyrea angustifolia, Smilax aspera i Thymus vulgaris.
La manca d’un estrat arbori compacte, així com l’aclarida del sotabosc, afavoreix la presència d’un estrat herbaci dens i continu format per tofes de Brachypodium retusum, Aphyllanthes monspeliensis i Carex sp. Entremig de les tofes hi observem Primula veris, Ophrys forestieri, Viola wilkommi, Reseda sp