Bosc obert

En aquest tram el corriol atravessa una zona de bosc esclarissat. L’estrat arbori molt espars està constituït bàsicament per alguns peus de Pinus nigra salzmanii, Quercus ilex i Quercus faginea.
L’estrat arbustiu molt espars està format per Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Buxus sempervirens, Genista scorpius i Amelanchier ovalis.
L’estrat arbustiu baix està format per mates d’espècies diverses: Thymus vulgaris, Lavandula sp, Arctostaphylos uva-ursi, Lithospermum fruticosum, Fumana ericoides, Helianthemum oelandicum, Genista hispanica, Helichrysum stoechas,…
L’absència d’uns estrats arboris i arbustiu tancats permet la presència d’un estrat herbaci continu. Format bàsicament per Aphyllanthes monspeliensis, Carex sp, Koeleria vallesiana. També hi observem més isoladament Globularia vulgaris i Ophrys sphegodes.