Fondal

En aquest punt el corriol atravessa la “Llau de Castellots” i es comença a enfilar pel vessant nord-oest.
En aquest punt deprimit les condicions d’humitat i frescor afavoreixen la presència d’espècies caducifolies. L’estrat arbori està clarament dominat per Acer campestre, tot i que també hi observem algun peu aïllat d’alzina (Quercus ilex). Per sota d’aquest estrat arbori alt hi ha Corylus avellana i Crataegus monogyna.
L’estrat arbustiu baix està dominat per Buxus sempervirens. Però també hi trobem Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Lonicera xylosteum, Lonicera estrusca, Ligustrum vulgare així com algun peu de Viburnum tinus. En aquest punt la vegetació és molt atapeïda amb presència de diverses espècies enfiladisses com ara Hedera helix, Tamus communis o bé Clematis vitalba.

L’estrat herbaci està constituït per espècies ben adaptades a les condicions d’humitat i falta de llum. Hi observem una gespa de Melica uniflora i Viola wilkommi, amb presència de Polygonatum odoratum, Anemone hepatica, Alliaria petiolata i Geum sp. També hi ha abundància de molses i falgueres: Polypodium vulgare, Asplenium adiantum-nigrum i Asplenium trichomanes.