Bardissa humida

En aquest tram el camí coincideix amb el llit de la riera de Santa Agnès. Es tracta d’una riera seca, sense massa indicis d’aigua superficial. Només s’emplena d’aigua, de manera transitòria, després d’episodis de grans pluges.
En aquest punt la llera esta coberta per una formació arbustiva densa formada per espècies diverses espècies: Rubus sp, Coriaria myrtifolia, Rosa canina, Crataegus monogyna, Quercus ilex, Celtis australis, Rhamnus alaternus, Coronilla emerus, Lonicera xylosteum, Clematis vitalba, Evonymus europaeus i Buxus sempervirens.

L’estrat herbaci queda exclós als marges del camí-riera. S’hi barregen herbes pròpies d’herbassars subnitròfils (Lithospermum officinale, Polygonum aviculare, Galium aparine, Verbena officinalis, Anagallis arvensis, Erucastrum nasturtiifolium, Melilotus, Plantago lanceolata, Sanguisorba minor, Setaria,…) amb herbes característiques de les vorades i clarianes forestals (Aquilegia vulgaris, Solidago virgaurea, … i amb algunes herbes pròpies de llocs pedregosos i àrids (Galeopsis, Plantago sempervirens,…)