Avetosa

El primer tram de camí és una pista que va remuntant la vall del Riu Salòria pel vessant obac. El vessant esta cobert per un bosc molt extens. L’estrat arbori esta constituït bàsicament per Abies alba i Pinus uncinata. De manera esparsa hi apareixen algunes espècies caducifòlies com ara Sorbus aucuparia, Salix caprea i Betula pendula.
En aquest punt situat al marge de la pista l’estrat arbustiu esta constituït bàsicament per Rhododendron ferrugineum, Lonicera nigra, Vaccinium myrtillus i Rosa pendulina..

L’estrat herbaci esta dominat per espècies forestals, ben adaptades a les condicions d’ombra i humitat com ara la Anemone hepatica, Viola sylvestris, Fragaria vesca, Luzula nivea, Prenanthes purpurea la falguera Gymnocarpium dryopteris o Monotropa hypopitys. Es tracta d’una espècie sense capacitat fotosintètica, no te clorofil·la (és de color marró). Es tracta d’una espècie paràsita d’altres espècies de fongs.

En aquest punt també hi observem diverses espècies herbàcies pròpies d’indrets relativament humits com ara Phyteuma spicatum, Stellaria holostea, Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, Knautia arvernensis, Cruciata glabra, Homogyne alpina, etc…

Data d’observació 27-07-2015