Pineda de pi negre amb molleres

El camí, després d’atravessar el pont sobre el Barranc de la Sallent s’endinsa a una pineda de pi negre.
L’estrat arbori esta constituit bàsicament per Pinus uncinata, tot i que de forma esparsa hi trobem Sorbus aucuparia, Salix caprea… En aquest punt l’estrat arbustiu esta constituit per mates disperses bàsicament de Lonicera nigra, Calluna vulgaris, Amelanchier ovalis.
Com que l’estrat arbori no és molt dens la llum penetra fàcilment permetent el desenvolupament d’un estrat herbaci divers. L’existència de numeroses sorgències que generen molleres (prats permanentment xops) fa que l’estrat herbaci sigui ric en espècies hidròfiles (Carex diversos, Pinguicula, Tofieldia calyculata, Eripohorum, Scirpus, Juncus, Bartsia, Equisetum, Parnassia palustris, Dactylorhiza, etc…)

Data d’observació 14-07-2015